Disclaimer pháp lý

không có lời khuyên

Trang này là tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý của Quỹ khen thưởng. Trang web này chứa thông tin chung về các vấn đề pháp lý. Thông tin không phải là lời khuyên, và không nên được đối xử như vậy.

Giới hạn bảo hành

Thông tin pháp lý trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ sự tuyên bố hay bảo đảm nào, thể hiện hay hàm ý. Quỹ khen thưởng không đại diện hoặc bảo đảm liên quan đến thông tin pháp lý trên trang web này.

Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của đoạn nói trên, Quỹ khen thưởng không đảm bảo rằng:

• thông tin pháp lý trên trang web này sẽ liên tục có sẵn hoặc có sẵn; hoặc là
• thông tin pháp lý trên trang web này là đầy đủ, đúng sự thật, chính xác, cập nhật hoặc không gây hiểu nhầm.

Sử dụng Dịch vụ và Trang web

Bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng:

Việc bạn sử dụng Dịch vụ và (các) Trang web do bạn tự chịu rủi ro. Tổ chức Phần thưởng đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nội dung trên (các) Trang web và được cung cấp thông qua Dịch vụ là chính xác, cập nhật và chính xác tại thời điểm xuất bản. Tuy nhiên, (các) Trang web và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở 'nguyên trạng' và 'sẵn có'. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc phù hợp với mục đích của nội dung được cung cấp trên (các) Trang web hoặc thông qua các Dịch vụ hoặc việc sử dụng (các) Trang web sẽ không bị gián đoạn, không có vi rút hoặc không có lỗi. Không có trách nhiệm nào được chấp nhận bởi hoặc nhân danh The Reward Foundation đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc thông tin không chính xác nào trên (các) Trang web hoặc có sẵn thông qua Dịch vụ.

Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ đều được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.

Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, do bạn thu được từ The Reward Foundation sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm hoặc nghĩa vụ nào khác không được nêu rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này.

Tổng trách nhiệm pháp lý của Tổ chức Phần thưởng đối với bạn trong hợp đồng, thỏa thuận, (bao gồm cả sơ suất) liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, việc sử dụng (các) Trang web và / hoặc bất kỳ Dịch vụ nào sẽ bị giới hạn ở mức lớn hơn (a) £ 150.00 và ( b) mức giá mà bạn đã thanh toán hợp lệ cho Tổ chức Phần thưởng theo bất kỳ hợp đồng nào cho các dịch vụ phải trả phí trong ba tháng trước khi sự kiện phát sinh khiếu nại.

Bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng Tổ chức Phần thưởng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mẫu mực nào, cũng như tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp về lợi nhuận, doanh thu, kinh doanh, tiết kiệm dự kiến, thiện chí hoặc cơ hội.

Không có nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bất kỳ người tiêu dùng nào hoặc loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với gian lận hoặc tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của Tổ chức Phần thưởng.

Trợ giúp chuyên nghiệp

Nội dung trên (các) Trang web và được cung cấp thông qua Dịch vụ chỉ dành cho thông tin chung và không nhằm mục đích, cũng như không cấu thành lời khuyên hoặc dịch vụ pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác hoặc khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà quyết định cụ thể nên được thực hiện. Thông tin, nội dung của (các) Trang web và Dịch vụ không giải quyết các trường hợp đặc biệt của bạn và do đó bạn không nên dựa vào nội dung của (các) Trang web và Dịch vụ để thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp.

Tổ chức Phần thưởng không chịu trách nhiệm về cách nội dung trên (các) Trang web hoặc có sẵn thông qua các Dịch vụ được sử dụng, được diễn giải hoặc sự phụ thuộc vào nó như thế nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về kết quả của bất kỳ hành động nào được thực hiện trên cơ sở thông tin được cung cấp trên (các) Trang web hoặc có sẵn thông qua các Dịch vụ.

Bạn không được dựa vào thông tin trên trang web này như là một giải pháp thay thế cho tư vấn pháp lý của Luật sư, Luật sư, Luật sư, Luật sư hoặc các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp khác của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể về bất kỳ vấn đề pháp lý bạn nên tham khảo ý kiến ​​luật sư của bạn, luật sư, luật sư, luật sư hoặc nhà cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp khác.

Bạn không bao giờ nên trì hoãn việc tìm kiếm tư vấn pháp lý, bỏ qua tư vấn pháp lý hoặc bắt đầu hoặc chấm dứt bất kỳ hành động pháp lý nào vì thông tin trên trang web này.

Trách nhiệm pháp lý

Không có điều nào trong tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý này sẽ hạn chế bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi mà không bị loại trừ theo luật hiện hành.

Các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Điều khoản này giải thích rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Tổ chức Phần thưởng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ hợp đồng liên quan nào giữa chúng tôi gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi (“Trường hợp bất khả kháng” ).

Sự kiện bất khả kháng bao gồm mọi hành động, sự kiện, không xảy ra, thiếu sót hoặc tai nạn ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi và bao gồm cụ thể (không giới hạn) như sau:

  • Đình công, bãi khóa và các hành động công nghiệp khác.
  • Sự hỗn loạn dân sự, bạo loạn, xâm lược, tấn công khủng bố hoặc đe dọa tấn công khủng bố, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không) hoặc đe dọa hoặc chuẩn bị cho chiến tranh.
  • Cháy, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sụt lún, dịch bệnh hoặc thiên tai khác.
  • Không thể sử dụng đường sắt, vận chuyển, máy bay, vận tải xe máy hoặc phương tiện giao thông công cộng hoặc tư nhân khác.
  • Không thể sử dụng mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân.
In thân thiện, PDF & Email