Bản tin

Tin tức bổ ích

Rewarding News là một bản tin cung cấp thông tin chi tiết về công việc của Quỹ khen thưởng -Love, Sex and the Internet. Đăng ký tại đây để nhận bản sao của bạn.

Các ấn bản sau đây hiện khả dụng:

Số 1

Số 2 Mùa hè 2017

Số 3 phiên bản đặc biệt

Số 4 Thu 2017

Số 5 Mùa đông 2018

Số 6 Xuân 2018

Số 7 Phiên bản lễ hội 2018

Ấn bản tiếp theo sẽ được xuất bản vào mùa hè 2018.

Nếu bạn có một câu chuyện mà bạn muốn xem chúng tôi tính năng, xin vui lòng thả chúng tôi một lưu ý để info@rewardfoundation.org.

In thân thiện, PDF & Email